Sumqayıtda fəaliyyət göstərən Tədqiqat və Treyninq Mərkəzi, aşağıdakı qeyd edilmiş sahələr üzrə müvafiq xidmətlər göstərir:

Modelləşdirmə, proqnozlaşdırma və strateji planlaşdırma
 • Kənd təsərrüfatı sahəsində məhsullararası balansların və multiplikator modellərinin qurulması
 • Sahələrarası balansların və multiplikator modellərinin qurulması
 • Regional balansların və mültiplikator modellərinin qurulması
 • Sosial hesablar matrisi və multiplikator modellərinin qurulması
 • Ümumi Tarazlıq (CGE) və Maliyyə Proqramlaşdırılması (FPP) modellərinin qurulması
 • Makroekonometrik modellərin qurulması
 • Neft-qaz çıxarmanın bütün mərhələləri üzrə modellərin işlənilməsi
 • Elektrik, istilik, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə proqnoz və planlaşdırma modellərinin işlənilməsi və bu sektorların təsirinin qiymətləndirilməsi,
 • Müxtəlif müəssisə, iqtisadi və sosial sahələr, region və makro səviyyələrdə qərar-qəbul etmə modellərinin qururlması,
 • Məlumatlar bazasının işlənilməsi,
 • Treyninqlərin keçirilməsi,
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi.
Sosial – iqtisadi inkişaf
 • Makroiqtisadi təhlil və qiymətləndirmələrin aparılması
 • Sosial - iqtisadi sahələr üzrə potensialın təhlili və qiymətləndirilməsi
 • Regionların və regional əlaqələrin təhlili və inkişafı
 • Xarici iqtisadi əlaqələr üzrə ssenarilərin, təsir analizlərinin və alternativlərin işlənilməsi
 • Müəssisələrin maliyyə-iqtisadi təhlili və qiymətləndirilməsi
 • Məlumatlar bazasının işlənilməsi
 • Treyninqlərin keçirilməsi
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
Kənd təsərrüfatının inkişafı
 • Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətqabililiyin və ixtisaslaşmasının qiymətləndirilməsi
 • Kənd təsərrüfatının kompleks inkişafının qiymətləndirilməsi
 • “Yaşıl” kənd təsərrüfatının inkişafı
 • Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının araşdırılması və iqtisadiyyatın digər sahələrinə təsirinin qiymətləndirilməsi
 • Kənd təsərrüfatının inkişafı və özəl sektorun cəlb edilməsi üzrə layihə təkliflərinin hazırlanması
 • Məlumatlar bazasının işlənilməsi
 • Treyninqlərin keçirilməsi
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
Enerji və davamlı inkişaf
 • Neft-qaz çıxarmanın müxtəlif mərhələləri üzrə təhlillərin aparılması, onların optimal əlaqələndirilmələri və qiymətləndirilməsi
 • Elektrik, istilik, alternativ və bərpa olunan enerji üzrə təhlillər, potensialın qiymətləndirilməsi, təsir qiymətləndirmələri və inkişaf prioritetlərinin işlənilməsi
 • Enerjidən səmərəli istifadə və Enerji Audit üzrə təhlil və qiymətləndirmələrin aparılması
 • Mənzil – kommunal sektorunun inkişafı, tənzimlənməsi və idarə olunması üzrə təhlil qiymətləndirmələrin aparılması
 • Ətraf mühitin qorunması üzrə sahəvi təhlillərin aparılması və qiymətləndirilməsi
 • Məlumatlar bazasının işlənilməsi
 • Treyninqlərin keçirilməsi
 • Məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi